TA KONTAKT  

Våra stadgar

Stadgar för AIS Arkitekter i Sverige

Stadgar antagna vid årsstämma 2006-05-17
Reviderade vid årsstämma 2014-05-22


1 § Ändamål

AIS Arkitekter i Sverige är en ideell och fackligt obunden yrkesförening för arkitekter utbildade
vid teknisk högskola. AIS är nationell och har säte i Stockholm.
AIS vill verka för utveckling av samhällsplanering och arkitektur med respekt för naturvärden
och den byggda miljön.
AIS vill hävda betydelsen av kvalificerat arkitektarbete inom samhällsbyggnad och husbyggnad
gentemot allmänhet, byggherrar och myndigheter.
AIS vill verka för god arkitektutbildning, för forskning inom arkitektur och samhällsbyggnad
samt för utveckling av arkitektrollen i plan- och byggprocessen.

2 § Medlemmar

Medlemmar ska i sin yrkesutövning verka för AIS ändamål.
Medlemskap kan beviljas för sökande som avlagt arkitektexamen på mastersnivå vid svensk
teknisk högskola eller annan likvärdig utbildning och som genom yrkeserfarenhet har
erforderliga kvalifikationer.
Medlemskap beviljas av styrelsen på förslag av AIS invalsnämnd. Till ansökan ska bifogas
dokumentation som styrker kriterierna för medlemskap.
Styrelsen ansvarar för och formulerar riktlinjer för inval.

3 § Titel

Medlem får jämte arkitekttiteln använda beteckningen AIS Arkitekter i Sverige vilket förkortas
AIS. Titeln skrivs Arkitekt AIS.
Medlem får inte använda beteckningen AIS i juridisk persons firma.

4 § Uteslutning och utträde

AIS ska utesluta medlem som uppenbart motverkar AIS ändamål. Bryter medlem mot AIS
stadgar eller bestämmelser eller yrkesetiska regler äger styrelsen varna medlemmen.
Varningen må icke meddelas utan att medlemmen beretts tillfälle till förklaring. Sker efter
meddelad varning ej rättelse äger styrelsen utesluta medlemmen ur AIS.
AIS äger vidare rätt att utesluta medlem som ej fullgör sina ekonomiska skyldigheter gentemot
AIS. Medlem, som under ett år inte erlagt sina avgifter till AIS och efter anmodan ej inbetalat
desamma inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur AIS.
Medlem, som utträder eller blir utesluten ur AIS, är skyldig att betala förfallna medlemsavgifter
och fullgöra de avtal och övriga förpliktelser som medlem har tecknat eller åtagit sig så länge
medlemskapet varat.
Medlem som önskar utträda ska skriftligen anmäla detta till AIS styrelse det år från vars utgång
medlemmen inte längre önskar kvarstå i AIS.
sida 2(5)


5 § Programverksamhet

Styrelsen leder och formulerar utgångspunkter för AIS programverksamhet.
Medlemmarna tar i samråd med styrelsen initiativ till programverksamhet och driver denna
lokalt, regionalt eller rikstäckande. Efter beslut av styrelsen kan sådan verksamhet bedrivas i
AIS namn.
Sådan verksamhet skall styrelsen löpande hållas informerad om.


6 § Avgifter

Medlem ska erlägga en årlig fast avgift till AIS. Normal årsavgift och årsavgift för
emeritusmedlem fastställs vid årsstämma. Hedersledamot är befriad från avgifter.


7§ Stämma

Stämma hålls en gång per år före maj månads utgång (årsstämma) på plats, som styrelsen
bestämmer.
    
A   Vid årsstämma ska följande ärenden i nedan angiven ordning förekomma till behandling.    
    1. Stämmans öppnande.
    2. Val av ordförande för stämman.
    3. Val av sekreterare för stämman.
    4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
    5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
    6. Justering av röstlängd.
    7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
    8. Revisorernas berättelse.
    9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av uppkommet resultat.
    10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
    11. Fastställande av årsavgifter för kommande verksamhetsår.
    12. Fastställande av arvoden.
    13. Framställning av styrelsen.
    14. Motioner från medlemmar.
    15. Val av:
          a) ordförande
          b) övriga styrelseledamöter
          c) tre ledamöter i invalsnämnden varav en sammankallande
          d) revisor och revisorssuppleant
          e) tre ledamöter i valnämnden, varav en sammankallande
          f) tre ledamöter i yrkesetiska nämnden varav en sammankallande
          g) tre ledamöter i tävlingsnämnden varav en sammankallande
    16. Verksamhetsprogram för det kommande året
    17. Eventuella diskussionsfrågor
    18. Avslutning

B  Extra stämma hålls, då styrelsen finner det lämpligt, eller då sådant begäres av minst
en tredjedel av medlemmarna.
Vid extra stämma ska följande ärenden i nedan angiven ordning förekomma:
Punkterna 1-6 enligt dagordning A samt övriga i kallelsen angivna ärenden.
sida 3(5)

C Annat ärende i A och B angivna ärenden får inte utan samtycke från alla i röstlängden
angivna medlemmar företas till avgörande vid stämman, såvida det inte omedelbart
föranleds av eller sammanhänger med annat i stämman förekommande ärende.

D Årsstämma utlyses genom styrelsens försorg senast en månad före tidpunkten för
stämman. Föredragningslista och tillhörande handlingar framläggs senast två veckor
före sammanträdet.
Kallelse till extra stämma ska genom styrelsens försorg utlysas så snart kan ske eller
minst två veckor före det extra mötet.

E Medlem, som önskar framföra ärende vid årsstämman skall inkomma med detta
senast 10 dagar före stämman.

8 § Rösträtt

Vid stämma har varje närvarande medlem en röst.
Beslut vid stämma fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna, såvitt inte annat anges i
dessa stadgar.
Omröstning sker öppet. Val verkställs, om votering begärs, med slutna sedlar.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock att vid val lotten avgör.


9 § Styrelse

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Mandattiden för samtliga
styrelseuppdrag är två år. Av övriga ledamöter ska tre väljas av stämma vid udda årtal och tre
vid jämna årtal. Mandattiderna ska jämkas första gången val äger rum.
Vid uppkommande vakans förrättas, om så erfordras, fyllnadsval för återstående mandattid.
Valnämnd och styrelse samråder om lämpligt tillvägagångssätt för fyllnadsval.
Ordförande väljs av stämman. Övriga poster, såsom vice ordförande, kassör, sekretare m fl
fördelar styrelsen inom sig.
Nyvald styrelse tillträder när årsstämman avslutas.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Såsom
styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta närvarande förenar sig. Vid lika röstetal
gäller den mening som företrädes av ordförande.
Vid behandling av ärende, som angår någon styrelseledamot, äger denna ej delta i beslutet.
Det åligger styrelsen särskilt
att verka för AIS ändamål
att handha AIS angelägenheter och förvalta dess tillgångar
att tillse att dessa stadgar efterlevs
att besluta i ärenden, som inte förbehållits stämman och
att yttra sig i AIS namn i frågor som är förenliga med AIS ändamål
sida 4(5)

10 § Ekonomi

AIS tillgångar förvaltas av styrelsen. Fonder förvaltas, i förekommande fall, efter fastställda
reglementen. AIS firma tecknas av den eller dem styrelsen bemyndigar därtill.
AIS verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

11 § Revisorer

Styrelsens förvaltning och AIS räkenskaper ska granskas av minst en revisor, vilka ska avge
revisionsberättelse senast tio dagar före årsstämma.
Till revisorn ska väljas en suppleant.

12 § Valbarhet

För uppdrag enligt dessa stadgar, exklusive auktoriserad revisor, kan endast väljas
yrkesverksam medlem.

13 § Valnämnd, invalsnämnd, yrkesetisk nämnd och tävlingsnämnd

Valnämnden består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Valnämnden har att före
stämma föreslå styrelseledamöter, revisorer samt ledamöter till invalsnämnd och yrkesetisk
nämnd. Till ledamot i valnämnd får inte utses styrelseledamot. Ledamot av valnämnd föreslås
och väljs av stämman för två år i taget.
Invalsnämnden består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Invalsnämnden har att
granska medlemsansökningar i enlighet med kriterier för medlemskap och styrelsens riktlinjer
för inval.
Invalsnämnden rekommenderar styrelsen att bevilja respektive avslå medlemsansökan.
Ledamöter i invalsnämnd väljs av stämman för tre år i taget
Yrkesetiska nämnden består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Yrkesetiska
nämnden har att vid medlems överträdelse av AIS yrkesetiska regler meddela medlemmen,
förbereda ärendet och föreslå påföljd, som beslutas av styrelsen.
Ledamöter i Yrkesetisk nämnd väljs av stämman för tre år i taget.
Tävlingsnämnden består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Tävlingsnämnden har
att bedriva sitt arbete i enlighet med av årsstämman fastställd arbetsordning och instruktioner.
De skall behandla sådana ärenden som föreläggs dem av stämman eller styrelsen. De är för
sin verksamhet ansvariga inför årsstämman.
Ledamöter i tävlingsnämnd väljs av stämman för två år i taget.
sida 5(5)

14 § Studerandeansluten

Studerande vid KTH, CTH, LTH eller Umeå arkitekturskola kan antas som studerandeansluten
till föreningen genom att skicka ansökan, styrkt av intyg från högskolan, till AIS styrelse.
Studerandeansluten har rätt att delta i av AIS anordnade aktiviteter.
Studerande kan vara ansluten i högst fyra år efter avlagd Arkitektexamen.
Studerandeansluten har ej rätt att använda titeln Arkitekt AIS.


15 § Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan den utses som av styrelsen bedömts meriterad härför.
Meriterande för hedersmedlemskap är insatser inom samhälls- och kulturliv som bidragit till
förståelse för arkitektarbetets betydelse eller på annat sätt är av särskilt intresse för
föreningens verksamhet och utveckling.
Hedersmedlem utses av styrelsen. Styrelsen skall skriftligen motivera sitt val av hedersmedlem
och informera medlemmarna härom.
Hedersmedlem behöver ej uppfylla kvalifikationer för ordinarie medlemskap. Hedersmedlem
betalar ej årsavgift, men har rösträtt vid föreningsstämma.
Hedersmedlemskap gäller på livstid och kan upphöra endast på medlemmens egen begäran.


16 § Stadgeändring och upplösning

För ändring av dessa stadgar eller upplösning av AIS erfordras antingen att samtliga
närvarande medlemmar vid årsstämma förenar sig i beslut därom, eller att dylikt beslut fattas
på två på vardera följande stämmor, varav en ska vara årsstämma. Den senare stämman ska i
sådant fall hållas minst en månad efter den andra. Beslutet på båda stämmorna ska därvid
biträdas av minst tre fjärdedelar av de angivna rösterna.
Vid AIS upplösning fördelas dess tillgångar mellan medlemmarna. Den stämma, som slutligt
fattat beslutet om upplösning, kan dock enhälligt besluta om annat förfarande med AIS
tillgångar
 • AIS Arkitekter i Sverige

  Box 838
  SE 101 36 Stockholm
 • Kontakta oss

  08 - 412 52 81
  info@aisarkitekter.se
 • Information

  Org nr 802412-1363
  Plusgiro 24 28 37-3