TA KONTAKT  

Deklaration

AIS Arkitekter i Sverige är en yrkesideell förening för arkitekter utbildade vid teknisk högskola eller motsvarande och med praktisk yrkeserfarenhet.
En arkitekt med sådan utbildning bedöms att efter några års yrkesverksamhet ha tillägnat sig den erfarenhet som krävs för att sätta sin egen förmåga i relation till yrkesrollen.

Arkitekten skall i sitt yrkesutövande verka för:

-     människors lika rätt till god livsmiljö och social välfärd
-     demokratiska förhållanden och processer
-     respekt för kultur- och byggnadsarv
-     hög kompetens, opartiskhet, integritet och nytänkande

Yrkesrollen

Arkitekten verkar genom planering, projektering, forskning och utbildning.

Arkitekten har kunskaper om och färdigheter i att med helhetssyn och kreativitet planera, utforma och förnya den fysiska miljön på olika nivåer.

Arkitektens ansvar är att på olika nivåer förstå och samordna estetiska, sociala, funktionella, tekniska, ekonomiska och juridiska aspekter till hållbara helheter med väl fungerande lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning.

Arkitekten skall, med utgångspunkt från sin roll och kompetens, med tydlighet kunna åskådliggöra sina kunskaper, ställningstaganden och idéer för omvärlden med illustrationer, analyser och beskrivningar.

Arkitektens yrkesutövning innefattar ett livslångt lärande. Studier av andras verk, vidareutbildning, erfarenhetsöverföring och inhämtande av forskningsrön tillsammans med praktisk yrkesutövning ingår i arkitektens utveckling.

Etiska regler

Hävdande av arkitektyrkets intressen

1    Arkitekten skall främja respekten för sitt yrkesområde och undvika medverkan i sammanhang som kan rubba förtroendet för arkitektyrket.

2    Arkitekten skall värna om och verka för god arkitektur, god samhälls- planering och god miljö

3    Arkitekten skall bevaka sin upphovsrätt.

Respekt för miljö

4    Arkitekten skall i sin yrkesutövning värna naturvärden och vara varsam om naturens resurser samt verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Hänsyn till tredje man

5    Arkitekten skall verka för långsiktiga och allmänna intressen med respekt  för tredje man och för skiftande värderingar.

6    Arkitekten skall verka för natur och kulturvärden liksom för traditionoch förnyelse.

Hänsyn till huvudman

7    Arkitekten skall tillvarata sin huvudmans intressen samt iaktta god yrkes- och affärssed.

8    Arkitekten skall vara överens med huvudman om principer för genom förande och ersättning. Föreligger egna intressen eller engagemang som kan inverka på ställningen som oberoende sakkunnig ska arkitekten underrätta sin huvudman härom.

Hänsyn till kollegor

9    Arkitekten skall iaktta sekretess beträffande interna uppgifter i samband med uppdrag eller tjänst

10   Arkitekten skall respektera kollegas upphovsrätt. Arkitekt som bearbetat annans verk ska namnge ursprunglig upphovsman när handlingar, som beskriver verket, presenteras.

11   Arkitekter som erbjuds fullfölja, utveckla eller förändra annan arkitekts verkska före åtagande personligen underrätta denne härom.

12   Arkitekten skall gentemot kollegor och arkitektorganisationer uppträda solidariskt, respektfullt och korrekt.

Regler i annat land

13   Arkitekten skall i sin yrkesutövning i annat land följa de ytterligare nationella yrkesetiska regler som gäller

Påföljd vid överträdelse

14   Vid överträdelser av dessa yrkesetiska regler kan följande påföljder beslutas av yrkesetiska nämnden. De är av tre grader, allt efter allvaret i eller skadan av överträdelsen
      - erinran
      - varning
      - uteslutning

Överträdelse anmäls till yrkesetiska nämnden och delges berörd och styrelsen skriftligen.
Yrkesetiska nämnden bereder ärendet och föreslår påföljd.
Styrelsen beslutar om påföljd och delger den berörde och yrkesetiska nämnden sitt beslut.
Beslut om påföljd kan överklagas till stämman som kan ta beslut om
 • AIS Arkitekter i Sverige

  Box 838
  SE 101 36 Stockholm
 • Kontakta oss

  08 - 412 52 81
  info@aisarkitekter.se
 • Information

  Org nr 802412-1363
  Plusgiro 24 28 37-3