TA KONTAKT  

Invalsregler

Medlemmar i AIS Arkitekter i Sverige skall ha kvalifikationer som minst uppfyller eller motsvarar kraven i EUs direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkes- kvalifikationer (kvalifikationsdirektivet) samt minst två års yrkesverksamhet som arkitekt i Sverige efter examen.

Den fria rörligheten är en grundläggande rättighet för den enskilde EU- medborgaren. En avgörande faktor för att underlätta rörligheten för yrkesverksamma är att examina och utbildning erkänns länderna emellan.

Kvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) anger, vilka krav som skall ställas på en arkitektutbildning och annan behörighet för att erkännas i EU/EFTA-länder. Kvalifikationsdirektivet ersätter Arkitektdirektivet – EUs direktiv 85/384/EEG om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings- examens- och andra behörig­ hetsbevis på arkitektur­området. Kvalifikationsdirektivet skall vara införlivat i Sverige senast 2007-10-20. Den europeiska arkitektorganisationen ACE Architects´ Council of Europe bevakar och arbetar för att kraven på kvalifikation upprätthålls inom EU. Internationellt formulerar UIA the International Union of Architects kraven på yrkesutövning och utbildning.

AIS invalsregler ansluter till den europeiska arkitektorganisationen ACE och den internationella organisationen UIA. Medlem har rätt att använda yrkestiteln "Arkitekt AIS". Titeln deklarerar arkitekt med kvalifikationer i internationell mening. Medlemskap och användning av yrkestiteln ger förpliktelse att agera och uppträda i enlighet med AIS stadgar och yrkesetiska regler.

Medlemskap

Arkitekt enligt EUs kvalifikationsdirektiv

Medlemskap i AIS kan förvärvas av sökande som är arkitekt i enlighet med EUs kvalifikations­direktiv och som genom yrkesverksamhet har erforderliga kvalifikationer.

➤ Rätt att ansöka om medlemskap i AIS har sökande som kan förevisa examensbevis utfärdade vid Arkitekturlinjen vid de svenska tekniska högskolorna ; Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Chalmers tekniska högskola AB CTH och Lunds tekniska högskola LTH. Sökande skall dokumentera aktuell yrkesverksamhet som arkitekt i Sverige under minst två år.

➤ Rätt att ansöka om medlemskap i AIS har sökande som kan förevisa bevis på medlemskap i Svenska Arkitekters Riksförbund SAR före 2002-07-01.

➤ Rätt att ansöka om medlemskap i AIS har medborgare i något av EU-länderna eller Island, Norge, Schweiz samt Liechtenstein med examens-bevis eller andra behörighetsbevis i överensstämmelse med kvalifikations-direktivet bilaga V punkt 5.7.1 eller bilaga VI punkt 6.1.

➤ Sökande skall dokumentera aktuell yrkesverksamhet som arkitekt i Sverige under minst två år.

Arkitekt som ej omfattas av EUs kvalifikations­­direktiv

Arkitekt med examen från annan arkitektutbildning, som ej omfattas av EUs kvalifikations­­direktiv men motsvarar UIA´s krav och som har minst två års yrkesverksamhet som arkitekt i Sverige efter examen kan ansöka om medlem- skap i AIS om sökande kan förevisa utlåtande från Högskoleverket HSV att utbildningen motsvarar svensk arkitektexamen. Sökande skall dokumentera aktuell yrkesverksamhet som arkitekt i Sverige under minst två år.

Observera
Medlemskap i AIS grundat på annan arkitektutbildning som ej omfattas av EUs kvalifikations­­direktiv innebär inte att medlem uppfyller kraven om ömsesidigt erkännande av examensbevis och därmed automatiskt har rätt att arbeta i annat EU-land.


Procedur

Ansökan ställs till AIS Invalsnämnd och skall upprättas på AIS ansökningsformulär. AIS invalsnämnd håller fyra sammanträden per år, varvid ansökningarna behandlas. Invals­nämnden utses i enlighet med AIS stadgar. Invalsnämnden behandlar ärendet och överlämnar rekommendation till styrelsen för beslut. Vid invalsnämndens behandling av ansökan bedöms och värderas

➤ Äktheten i examensbevis och intyg om yrkesverksamhet
➤ Att yrkesverksamheten ligger inom arkitektens verksamhetsfält

Högskoleverket HSV värderar utländska examina i förhållande till svensk arkitektexamen i enlighet Högskoleförordningen. Yrkesverksamheten värderas med avseende på att den skall vara genomförd inom arkitektens breda verksamhetsfält, d v s där arkitekter är verksamma och arkitektexamen är en betydelsefull faktor för att kunna verka.

Beslut om medlemskap i AIS meddelas så snart styrelseprotokollet är justerat.
Vid avslag biläggs invalsnämndens motivering. Beslutet om avslag kan överklagas till styrelsen som kan ta beslut om överprövning.
 • AIS Arkitekter i Sverige

  Box 838
  SE 101 36 Stockholm
 • Kontakta oss

  08 - 412 52 81
  info@aisarkitekter.se
 • Information

  Org nr 802412-1363
  Plusgiro 24 28 37-3